Rýchly kontakt :

00421 905 507427
info@papagaj-shop.sk
www.papagaj-shop.sk

Kategórie článkov

Nové povinnosti pre majiteľov žakov

Od februára čakajú chovateľov žakov nové povinnosti:

 

Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

V dňoch 24.9 – 4.10.2016 sa v Johannesburgu (Juhoafrická republika) uskutočnilo 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Účastníci konferencie odsúhlasili množstvo zmien v zaradení druhov do príloh dohovoru CITES.
V súvislosti s druhom Psittacus erithacus bolo prijaté preradenie druhu z prílohy CITES II do prílohy CITES I. Dôvodom sprísnenia ochrany tohto druhu je predovšetkým významný pokles početnosti tohto druhu vo voľnej prírode.
Do prílohy CITES I bol zaradený taktiež druh Lygodactylus williamsi. Jedná sa o druh gekóna, ktorý sa vyskytuje len v africkej Tanzánii, pričom prežitie tohto endemického druhu je vo voľnej prírode ohrozené vysokou intenzitou obchodovania.
Oba vyššie uvedené druhy budú v rámci Slovenskej republiky (resp. EÚ) preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Európska komisia predpokladá nadobudnutie účinnosti tejto zmeny koncom januára/začiatkom februára 2017.
Následne začne plynúť prechodné obdobie 3 mesiace (t. j. približne od 1.2.2017 do 1.5.2017). V tomto období budú všetci držitelia exemplárov vyššie uvedených druhov povinní zosúladiť vedenie evidencie a požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
Na účely vydania preukazu o pôvode alebo výnimky zo zákazu komerčných činností musí byť živý exemplár druhu Psittacus erithacus nezameniteľne označený formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (prípadne mikročipom), živý exemplár druhu Lygodactylus williamsi formou mikročipu (prípadne iným vhodným nezameniteľným označením). Držiteľ exemplárov zaradených do prílohy A je povinný zabezpečiť ich nezameniteľné označenie pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu.
Preradenie vyššie uvedených druhov do prílohy A teda predstavuje pre držiteľov týchto exemplárov zavedenie nových povinností v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.
MŽP SR pripravuje podrobnejšiu informáciu k tejto téme, ktorá bude zverejnená na našej stránke v blízkej budúcnosti.

Stiahnuť tu :

pozor-zmena-povinnosti-drzitelov-papagajov-sivych-gekonov-druhu-lygodactylus-williamsi