Rýchly kontakt :

00421 905 507427
info@papagaj-shop.sk
www.papagaj-shop.sk

Kategórie článkov

Koniec papagaj-shopu

So smútkom v duši sme museli po 15-tich rokoch fungovania nášho papagaj-shopu jeho činnosť ukončiť. Bolo to pekných 15 rokov, tešili sme sa z vašej priazne a je nám ľúto, že to skončilo.

Ale život ide ďalej, chovu papagájov sa venujeme naďalej, ručne dokrmované mláďatá budeme mať i naďalej.

Momentálne máme takúto ponuku:

Zmena adresy pri oznamovaní zapísaných zmien v druhovej karte

Ministerstvo životného prostredia oznamuje všetkým chovateľom exotického vtáctva:

od 1.1.2021 sa zmeny údajov v druhových kartách budú zasielať:

–        elektronicky na adresu: druhovakarta@sopsr.sk,  

–        poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04  Bratislava.

 V súlade s § 29c ods. 3 a 4 zákona č. 15/2005 Z. z. má držiteľ exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (nariadenie Rady) povinnosť oznamovať písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1.1.2019 do 31.12.2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní (zmeny údajov v druhovej karte pre druhy uvedené v prílohe A nariadenia Rady), resp. 14 dní (zmeny údajov v druhovej karte pre druhy uvedené v prílohe B nariadenia Rady) odo dňa zápisu zmeny.

 Odo dňa 1.1.2021 nadobudne účinnosť § 11 ods. 2, 2. veta zákona č. 15/2005 Z. z., podľa ktorej držiteľ exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B nariadenia Rady oznamuje zmeny údajov v druhových kartách vo vyššie uvedených lehotách vedeckému orgánu.

Zmeny pre držiteľov exemplárov v súvislosti s Brexitom

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nastanú od 1.1.2021 zmeny v obchodovaní, vývozom a dovozom exemplárov ohrozených druhov živočíchov.

Zmeny sú uvedené na webovej stránke MŽP SR :

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/brexit-info-stranku-mzp-sr_final_13-11-2020.pdf

 

Novela zákona o Cites k 1.1.2019

 Legislatívne zmeny v oblasti Cites platné od 1.1.2019:

Novela zákona priniesla k 1.1.2019 veľa zmien, ktoré si treba prečítať a dodržiavať ich. Všetko nájdete na tomto linku:

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/

DôLEŽITÉ PRE CHOVATEĽOV:

stručný prehľad o zmenách:

 http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/informacia-verejnost.pdf

prehľadná tabuľka zmien:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/tabulka-zmien-od-1-1-2019.pdf

nová druhová karta platná od 1.1.2019 (povinnosť používať od 1.4.2019):

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/druhova-karta-od-1-1-2019.pdf

pokyny k vyplneniu novej druhovej karty:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/pokyny-na-vyplnenie-druhovej-karty-exemplara-zivocicha-od-1-1-2019.pdf

vzor tlačiva Vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia živého exemplára :

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/vzor-pisomneho-vyhlasenia-sposobe-nadobudnutia_zivy-zivocich.pdf

Krúžkovanie po novom

Nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov

Koncom augusta 2017 získala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky licenciu k distribúcii krúžkov pre exempláre CITES pre územie SR. Príspevok uvádza aktuálne informácie k pripravovanej distribúcii krúžkov, jej formy, možnosti zakúpenia, typy a označenie krúžkov vrátane cien a doručenia.

K licencii

Rozhodnutím ministerstva životného prostredia SR zo dňa 28.8.2017 bola Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (ďalej „ŠOP SR“) podľa § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, udelená licencia na distribúciu krúžkov. Táto licencia nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2017.

Zároveň podľa § 22 ods. 1 písm. s) zákona hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR. Z toho vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov krúžkami môže od 1. decembra 2017 pochádzať len od licencovaného distribútora. Nakoľko Slovenská republika nemá iných licencovaných distribútorov, túto distribúciu v plnom rozsahu zabezpečuje od uvedeného dátumu ŠOP SR.

Typy krúžkov, označenie a ich použiteľnosť

Pre distribúciu budú použité dva typy krúžkov z materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných doteraz používaných priemeroch (pozri pod cenou krúžkov). Každý krúžok bude obsahovať dostatočne hlbokú razbu individuálneho znaku z číselného radu uvedeného distribútorom.

Znakom uvedeným na krúžku bude kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roka, t.j. obdobie v ktorom bolo/je potrebné ho na exemplár osadiť, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára ľubovoľne aj po období roka kedy bol zakúpený.

Som chovateľ, ako sa ku krúžkom dostanem?

Krúžky je možné si zakúpiť cez internetový obchod ŠOP SR uverejnený na webovej stránke www.sopsr.sk/kruzky/, kde si navolíte typ, veľkosť a počet krúžkov a objednávka je aj s potvrdenou notifikáciou zasielaná Vám na emailovú adresu.

Alternatívou je vypísanie ručnej objednávky stiahnuteľnej v pdf formáte z vyššie uvedenej stránky, alebo voľne dostupnej na správe CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra 949 01, prípadne v stánku ŠOP SR na burze exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov na Agrokomplexe v Nitre (ďalej len „burza exotov v Nitre“) v čase jej konania.

Po objednaní internetovým obchodom sú krúžky zasielané do jedného pracovného dňa* (* platí v prvých dvoch mesiacoch od začiatku distribúcie) odo dňa objednania a to poštou (na dobierku, 1. triedou, doporučene, do vlastných rúk). Cena poštovného do 1 kg zásielky je 3,90 eur. V prípade, že balík s tovarom má vyššiu hmotnosť, doručenie a cena poštovného je komunikovaná telefonicky a dohodnutá s chovateľom. Za balné je účtovaný manipulačný poplatok, pri osobnom odbere v cene 50 centov, pri zasielaní poštou 1 euro 50 centov.

V prípade, že chcete byť oslobodený od poštovného alternatívou je osobné prevzatie, a to na správe CHKO Ponitrie (vyššie uvedenej adresy), v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00, alebo na burze exotov v Nitre, v dátumoch uvedených vystavovateľom Agrokomplex národné výstavisko, Štátny podnik. Na burze je možné si prevziať iba tovar objednaný v internetovom obchode ŠOP SR alebo objednávkovým formulárom, s dňom doručenia dvoch pracovných dní pred konaním burzy.

Typy, veľkosti a ceny krúžkov

exoti

hliník

exoti nerez

dravci

hliník

dravci nerez

4 mm

0,59

 –

4,5 mm

0,59

 –

5 mm

0,59

5,5 mm

0,66

6 mm

0,66

0,66

6,5 mm

0,66

 –

7 mm

0,72

0,72

7,5 mm

0,72

 –

8 mm

0,90

0,9

8,5 mm

0,90

1,14

 –

9 mm

0,97

1,20

0,97

1,20

9,5 mm

0,97

1,20

 –

10 mm

1,02

1,26

1,02

1,26

11 mm

1,02

1,26

1,02

1,26

12 mm

1,08

1,37

1,08

1,37

13 mm

1,08

1,37

1,08

1,37

14 mm

1,20

1,50

1,20

1,50

16 mm

1,20

1,50

1,20

1,50

18 mm

2,28

1,50

2,28

20 mm

1,50

2,28

22 mm

1,80

2,40

24 mm

1,80

2,70

27 mm

2,11

2,89

30 mm

2,11

3,00

Ceny sú uvádzane v Eur. Uvedená cena je vrátane DPH.

Register distribuovaných krúžkov

V oboch typoch objednávky (elektronická aj papierová), dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 13a ods. 11 zákona v súlade s § 11a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) licencovaný distribútor (v tomto prípade ŠOP SR) je povinný viesť aktualizovaný register distribuovaných krúžkov do ktorého zapisuje poradové číslo krúžku v registri, spôsob a dátum nadobudnutia krúžku, údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, popis označenia krúžkov, druh a charakter krúžku, údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené (meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb) a dátum distribúcie krúžku.

Podľa § 13a ods. 11 zákona je účastník konania povinný údaje z registra na žiadosť sprístupniť orgánom štátnej správy (podľa § 14 zákona).

Odoslaním elektronickej objednávky a svojim podpisom na papierovej forme objednávky dávate súhlas aj s obchodným a reklamačným poriadkom ŠOP SR.

Použitie krúžkov mimo licencovaného distribútora

Príloha č. 6 k vyhláške uvádza zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú. U týchto exemplárov, v prípade, že chovateľ má záujem ich označiť, je možné k označeniu použiť krúžok od ľubovoľného výrobcu resp. distribútora.

Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý

Agapornis personatus – agapornis pestrý

Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý

Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý

Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)

Dendrocygna arborea – kačica stromová

Forpus coelestis – papagájik modrokrký

Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý

Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý

Forpus passerinus – papagájik vrabčí

Myiopsitta monachus – klinochvost mníší

Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý

Neophema elegans – tráviar olivový

Neophema chrysostoma – tráviar modročelý

Neophema pulchella – tráviar tyrkysový

Neophema splendida – tráviar nádherný

Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý

Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý

Padda oryzivora – ryžovník sivý

Platycercus adelaidae – kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus

Platycercus adscitus – rozela šafranová

Platycercus caledonicus – rozela žltobruchá

Platycercus elegans – rozela bažantovitá

Platycercus eximius – rozela pestrá

Platycercus flaveolus – rozela bledožltá

Platycercus icterotis – rozela žltolíca

Platycercus zonarius – rozela žltokrká

Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)

Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)

Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)

Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý

Psephotus varius – speváčik mnohofarebný

Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý

Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

Psittacula eupatria – ladniak (alexander) veľký

Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý

Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý

Streptopelia decipiens – hrdlička

Streptopelia roseogrisea – hrdlička chichotavá

Vzhľadom k  časovému predstihu nutnému k príprave dodania krúžkov chovateľom, plánuje ŠOP SR prijímať objednávky na dodanie krúžkov od 01. novembra 2017. Zasielanie krúžkov bude realizované až odo dňa účinnosti licencie 1. decembra 2017. V prípade, že plánujete nezameniteľne označiť exemplár práve v prvých dňoch decembra 2017, prosím kontaktujte ŠOP SR na emailovej adrese kruzky@sopsr.sk alebo telefonicky na mobilnom čísle 0903298209 a dohodnite si možnosti doručenia.

Martin Ševčík

Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán SR, Jeséniova 17D, 83101 Bratislava

Milan Vávra

Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava

Dobrá rada – uletený žako

KAŽDÁ RADA DOBRÁ- vo štvrtok ráno mi mojou nepozornosťou uletela samička žaka. Je to voliérový vták, chovný, vôbec nie krotký. Chytiť takéhoto papagája je asi nemožné. Navyše bývame pri lese a záhradách, kde ho ani zbadať niekde hore v stromoch nie je možné. Nahnevaná som bola na seba veľmi, pretože tu ide hlavne o to zvieratko, ktoré vo voľnej prírode asi dlho neprežije. Nevie si zohnať potravu (hoci teraz v lete možno niečo na stromoch aj nájde….), nevie sa ubrániť iným dravcom, nehovoriac o zlom počasí niekedy od jesene. Poradili mi, aby som volala na mestskú políciu, vraj keď ľudia nejaké zvieratko nájdu, volajú buď na Slobodu zvierat alebo na mestskú políciu a tieto dve inštitúcie sú prepojené. Zavolala som pre spokojnosť duše, ale veľkú šancu sme tomu nedávali. ALE! Mali sme veľké šťastie, pretože v sobotu večer mi volali z polície, že niekto nahlásil papagája, ktorého sa mu podarilo chytiť. Vzdušnou čiarou to nebolo od nás ďaleko, tak sme dúfali, že to bude naša výletníčka. S pánom sme sa spojili a hneď sme sa k nemu vybrali. Hovoril, že papagáj musel byť veľmi unavený, pretože mu skoro pod kolesá padol pri vjazde do garáže. Duchaprítomne hneď zavrel garážovú bránu a papagája chytil do deky. Čítačka čipov nám potvrdila, že išlo skutočne o našu uletenú samičku. Nemohli sme tomu ani uveriť. Dokonca jej nič nebolo, nebola doráňaná, len dobre unavená a hladná. Koniec dobrý – a preto sa chcem poďakovať pánovi, ktorý nám ju poctivo vrátil. Chcem touto cestou poradiť aj takúto možnosť pri podobnej vtáčej nehode. Volajte kde sa dá, na políciu, na Slobodu zvierat… nikdy neviete, kde sa čo nájde.

 

Papagáje a vápnik

(Článok prebratý zo stránky zvieratka.pravda.sk)

O potrebe prísunu tohto prvku v potrave sa nemusíme ani baviť. Je to skrátka vec, bez ktorej je papagáj odpísaný a zároveň je nedostatok vápnika aj základným štartérom mnohých ochorení, ktoré sa navonok môžu tváriť úplne samostatne, ale majú svoj pôvod v nedostatku vápnika.

Uvedomte si, že bez vápnika je chov papagája v bytových podmienkach nemožný a to samozrejme ani nehovorím o znáškovom období, ktoré je typické veľkou spotrebou vápnika. Nie zriedka sa stáva, že papagáj po znáške vajíčok uhynie.

Vápnik, je vo svojej podstate alkalický kov, ale v prírode sa vyskytuje iba vo forme zlúčenín a papagáje ho rovnako tak potrebujú prijímať vo forme týchto zlúčenín. Zabudnite na to, že prostredníctvom vitamínových kvapiek dostanete do tela papagája aj vápnik. Vitamíny sú jedna vec a vápnik zasa druhá. Je to základný stavebný kameň, bez ktorého sa papagáj nezaobíde.

Prečo potrebuje papagáj vápnik?

Ako sme spomenuli, tak je to základný stavebný kameň živého opereného tvora. V tele papagája nájdeme vápnik v kostiach, zobáku, perí, mäkkých tkanivách, pazúroch a dá sa povedať, že doslova všade. A to vrátane znesených vajec, ktoré sú na obsah vápnika veľmi bohaté. Vápnik pôsobí aj na činnosť srdca a na správne svalové sťahy. Najpotrebnejší je v rannom štádiu vývoja, ale jeho potreba vekom nestráca na sile. Bez vápniku uloženého v žĺtku sa rodia mŕtve mláďatá, prípadne sú často doživotne poznačené.

Zlé znášky aj problémové chovanie

Nedostatok vápnika vplýva predovšetkým na samice v období znášky, kedy je škrupina vajíčka veľmi tenká a preto samica nie je schopná znášať. Takto dochádza ku zadržaniu vajíčok v tele samice, čo má často za následok jej uhynutie. Ako sme spomenuli, tak vápnik riadi aj prácu svalstva a preto pri jeho nedostatku nevie samica za pomoci svalov správne znášať a dochádza k rovnakému problému. Málokto si však uvedomuje aj fakt, že papagáj sa pri nedostatku vápnika mení aj povahovo. Často až agresívne správanie problémových jedincov má v základe nedostatok vápnika. Nespoliehajte sa na kŕmenie granulami, prípadne iba semenami. Takáto strava rozhodne nepostačuje.

Koľko vápnika?

Aj to je tá správna otázka, pretože jednotlivé druhy papagájov potrebujú k spokojnému životu rozdielne dávky vápnika. Zaujímavosťou je , že austrálske korely a papagájce (andulky) potrebujú vápnika oveľa menej ako papagáje z iných kontinentov. Niekedy sa stretneme aj s „predávkovaním“ vápnikom, čo má za následok aj nadmerné znášanie vajec v znáškovom období a dokonca aj mimo neho. V prípade, že sa dostavia znášky mimo hniezdenia, tak bude zrejme problém s prebytkom vápnika. Ak jeho prísun znížime, tak klesne aj jeho koncentrácia v krvi, čo bude jasným signálom pre reprodukčný systém, aby zastavil tvorbu vajec. Lori je rovnako rod austrálskych papagájov a jeho zástupcovia potrebujú dodatočný prísun vápnika iba v období znášky. S množstvom znesených vajec logicky stúpa aj spotreba vápnika. Nakoľko papagáje lori znášajú spravidla iba dve vajíčka, tak ich spotreba nie je tak vysoká ako napríklad v prípade žaka, alebo iných veľkých papagájov.

Ako vápnik podávame?

Veľmi mylný a rozšírený spôsob je podávanie vápnika do pitnej vody pre papagáje. Toto však zo sebou prináša množstvo problémov pri ich príjme. Totiž papagáje všeobecne sú veľmi citlivé na obsah čohokoľvek vo vode a preto sa môže stať, že vodu s vápnikom môžu odmietať. Navyše si musíme uvedomiť, že mnoho druhov papagájov patrí v spotrebe vody na nízke priečky a preto je aj prísun vápniku touto cestou nedostatočný. Zároveň si musíme uvedomiť, že papagáj použije svoju misku s vodou aj na kúpanie a tým pádom vodu s vápnikom znečistí a je potrebná jej výmena. Je dobré spomenúť aj fakt, že papagáje lori a im podobné druhy sa vo veľkej miere živia nektárom a preto je ich spotreba vody veľmi obmedzená. Vápnik teda podávame priamo do stravy. Maskujeme ho do hrozna, semien, obľúbenej pochúťky, či priamo do kŕmnej kaše (v prípade ručného odchovu).

Upozornenie: ak dávkujete akúkoľvek prímes do pitnej vody, tak sledujte pitný režim svojho papagája. Je možné, že radšej bude trpieť nedostatkom vody, než aby sa odvážil vypiť vodu s preňho neznámou látkou.

A samozrejme rovnako ako v prípade ľudí, tak aj v prípade papagájov platí, že pre správne vstrebávanie vápnika je potrebný vitamín D3. Preto je vhodné podávať vápnik priamo s týmto vitamínom, aby sme docielili aj jeho vstrebanie do organizmu. Vitamíny totiž sami o sebe nemajú žiadnu výživovú hodnotu, ale usmerňujú chod látok v tele. Ak je ich nedostatok, tak sa látky nedostanú na potrebné miesto a nastáva problém.

Pozor na špenát, slnečnicu a búrske oriešky

Vstrebávanie vápnika má aj svoje úskalia v podobe kyseliny šťavelovej, ktorá je obsiahnutá napríklad v špenáte. Práve táto kyselina totiž bráni v správnom metabolizme vápnika v tele papagája. Preto by sme mali kŕmenie špenátom kontrolovať a držať ho na zdravej miere. Podobne je to aj s potravou, ktorá je bohatá na tuky, teda hlavne slnečnicové semená a búrske oriešky. Nadmerné množstvo tukov má totiž rovnako za následok slabé vstrebávanie vápnika.

Každý papagáj by mal mať v klietke okrem sépiovej kosti napríklad aj drvené vaječné škrupiny, čo je zároveň hračka aj doplnok stravy. V dnešnej dobe už mierne zabudnite na staré omietky, ktoré sa zvykli používať v minulosti, pretože v tých „modernejších“ sú okrem iného aj rôzne prímesy, ktoré môžu byť pre papagája toxické. Problémom s vápnikom by sa však mali bližšie venovať majitelia žakov, pretože tento konkrétny druh papagája má určite predispozície na ochorenia spôsobené jeho nedostatkom.

Boli sme na Seychelloch na Bird islande

Začali sme sa riadiť pravidlom, že našu studenú zimu si treba skrátiť niekde v teple. Keď to spojíme s cestou za poznávaním a pozorovaním vtákov alebo papagájov inde na zemi, tak je to o to príjemnejšie. Tento rok sme sa vybrali pozrieť krásne Seychelly a špeciálne jeden malý ostrovček Bird island.

Ostrov je vzdialený od hlavného a najväčšieho ostrova na Seychelloch od ostrova Mahé niečo vyše 100km. Je označovaný ako koralový raj s nádhernými bielymi plážami a čo je hlavné je prírodnou rezerváciou s tisíckami tropických vtákov a vodných alebo suchozemských korytnačiek. Dlhý je len 5km a široký asi 300m. Ostrov je chránený pred prívalom turistov, kapacita je prísne strážená a kto sem príde, cíti sa ako v divej prírode.

pohľad na ostrov z lietadla

pohľad na ostrov z lietadla

raz denne pristáva na ostrove

raz denne pristáva na ostrove

mapa ostrova

mapa ostrova

 

 

 

 

 

 

Na ostrov sa dá dostať len letecky. Malé vrtuľové lietadlo s kapacitou max. 18 ľudí štartuje z letiska v hlavnom meste Victoria a let trvá približne pol hodinu. V lietadle sa sedí priamo za pilotom, zvedavci môžu sledovať pilota priamo v akcii. Pristávacia dráha na ostrove je len upravená pokosená lúka. Na ostrove je postavených 24 malých drevených, veľmi elegantných chatiek pre 2 osoby. Chatky nemajú okná, dvere sa nezamykajú na celom ostrove. Strecha je bez štítov, celá chatka je v podstate otvorená, čiže vtáčiky vás navštívia priamo vnútri kedykoľvek. Vykloníte sa von a vašou susedou je obrovská korytnačka. Televízia ani telefón nie je k dispozícii. O všetko sa stará personál, ktorý na ostrove žije, chová vlastné domáce zvieratá, pestuje vlastnú zeleninu. Obedy a večere sú z vlastnej domácej produkcie.

chatky na ostrove

chatky na ostrove

vtáčia návšteva

vtáčia návšteva

...ešte kúsok

…ešte kúsok

 

 

 

 

 

 

Čo je však podstatné, to sú tisíce vtákov, ktoré okolo vás celý deň aj noc poletujú. Na ostrove nemajú prirodzeného nepriateľa. Umelo boli vyhubené všetky hlodavce, hady, všetko čo by mohlo ohrozovať ich hniezdenie. Hmyz sa tu tiež skoro nenachádza, zrejme slúži ako potrava pre celý rad operencov.

IMG_9701 (800x533) (2)IMG_9757 (800x533) (2)

 

 

 

 

Celý deň sa môžete prechádzať po ostrove, pozorovať obrovské stromy, na ktorých sú celé kŕdle vtákov. Na jednom strome je možné vidieť niekoľko desiatok hniezd. Vtáci hniezda celkom tesne pri sebe a vôbec si nevadia. Hniezdia aj na zemi, treba si dávať pozor na prechádzkach, aby ste na ne nestúpili. Vtáci sú si takí istí bezpečím, že ani keď sa k nim človek priblíži, neuletia a ďalej sedia v hniezde.

hniezdo za kokosom

hniezdo za kokosom

hniezdo na zemi

hniezdo na zemi

hniezda medzi koreňmi

hniezda medzi koreňmi

hniezdo vysoko na strome

hniezdo vysoko na strome

 

 

 

 

 

 

 

Niektoré z vtákov, ktorých sme videli celé kŕdle alebo sa nám plietli pod nohami…

IMG_9770 (800x703)

Fodia červená (foudia madagascariensis)

Gygis biely (gygis alba)

Gygis biely (gygis alba)

Bradavičiar pestrý (seychelles blue pigeon)

Bradavičiar pestrý (seychelles blue pigeon)

Rybár nody hnedý (Anous stolidus)

Rybár nody hnedý (Anous stolidus)

 

 

 

 

 

 

phaeton bielochvostý (Phaethon lepturus)

phaeton bielochvostý (Phaethon lepturus)

 

 

 

 

 

 

 

Okrem vtákov bolo zaujímavé pozorovať život obrovských korytnačiek. Svojím „rýchlym“ tempom sa voľne pohybovali po celom ostrove, celé dni sa pásli,  v  čase najväčšieho slnka zaliezli do chládku pod strom a prespali tam celé hodiny. Ráno mali sexuálne chúťky, pri ktorých im naša spoločnosť vôbec nevadila…

IMG_9744 (800x533)IMG_9753 (800x533)

 

 

Hneď pri príchode na ostrov nás upozornili, aby sme večer nezapínali svetlo, pretože všetko živé pôjde v noci za ním. Spali sme pod moskytierou a počúvali rôzne zvuky, ktoré sa ozývali nocou. V noci sa veru v prírode nespí….

 

 

Nádherné a ľudoprázdne pláže:

IMG_9669 (800x533)IMG_9659 (800x533)IMG_9658 (800x533)IMG_9778 (800x573)

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na Bird island odporúčame každému milovníkovi voľnej prírody, ticha, kľudu a samozrejme vtákov. Bol to nádherný zážitok.

1/2016

Boli sme na Bali

Prešiel rok a my sme sa znovu vybrali na cesty. Opäť sa nám zachcelo teplúčka a preto sme sa vybrali do ďalekej Indonézie na ostrov Bali. Ostrov je krásne zelený, vďaka dostatočným a častým dažďom je tu bohatá vegetácia. Teplota je stále okolo 30 st. a viac, či je deň alebo noc. More neskutočne teplé, pláže neskutočne pekné.

Okrem našej dovolenky, ktorú sme si užívali cestovaním po celom ostrove, plážovaním na krásnych plážach, ochutnávaním domorodých jedál alebo behaním po obchodíkoch s domácimi remeselnými výrobkami, sme nemohli vynechať ani veľký a krásny vtáčí park BALI Bird Park.

vchod do vtáčieho parku

vchod do parku

Ako skoro v každej zoo záhrade alebo parku, pri vchode nesmeli chýbať krásne a majestátne ary, veselý kakadu alebo pekné farebné eklekty. Všetci sedeli celý deň na stromoch pri vchode a vítali návštevníkov. Vždy je to dobré lákadlo, pretože veľké farebné papagáje vždy upútajú. A prečo pekne sedeli a neodleteli? – každý z nich mal podstrihnuté letky…

IMG_8526

ara hyacintová

IMG_8546 (800x533)

ara zelenokrídla, hyacintová a hybridná

IMG_8523 (800x533)

kakadu

IMG_8525 (800x533)

párik eklektov

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8511 (800x533)

 

Pár krokov za vchodom je pekná reštaurácia s veľkým lákadlom pre návštevníkov parku. Krotký kakadu palmový sa nikoho nebojí – je zrejme zvyknutý na ľudí, pretože ide každému na ruku a ochotne pózuje na každej fotografii. Tvrdili, že má 23 rokov, že je to ešte mladík, pretože sa má vraj dožiť aj 100 rokov. Z dokladov si ťažkú hlavu nerobia, či sú to vtáky citesové alebo nie – neriešia.

 

 

 

 

 

Prostredie záhrady je nádherné, plné zelene a tropickej prírody. O záhradu sa vzorne starajú, je krásne upravená, čistá, zamestnanci ochotne poradia, usmernia – návštevník si to v nej môže naozaj užívať.

IMG_8533 (800x533) IMG_8564 (800x533) IMG_8570 (800x533)IMG_8605 (800x533)

 

 

 

 

 

 

 

Záhrada je veľmi šikovne rozdelená na jednotlivé časti Zeme, tématicky podľa toho, kde jednotlivé vtáky žijú.

IMG_8652 (800x533)

Bali

IMG_8579 (800x533)

Afrika, Indonézia

IMG_8637 (800x533)

Java

IMG_8607 (800x533)

Papua

 

 

 

 

 

 

IMG_8688 (800x533)

 

 

 

Čo sa týka samotného osadenstva vtáčieho parku, papagájov tam veľa nenájdete. Nechýbajú samozrejme veľké ary, zopár kakadov, eklekty, senegalce, u nás vcelku vzácna tricha orlia, ktorú bežne v našich záhradách nevidieť, vždy veselé a krotké lorie…, ale park je viac orientovaný na veľké zoborožce a tukany, ktoré voľne žijú na ostrovoch Indonézie, Afriky alebo južnej Ameriky. Oproti iným záhradám je tam skutočne papagájov veľmi málo. Zato zoborožcov, tukanov a iných hmyzožravých vtákov tu nájdete dosť. Niektoré veľmi vzácne druhy u nás v Európe nevidieť ani v žiadnych chovoch ani v zoologických záhradách.  Také druhy hmyzožravého vtáctva alebo vzácnych druhov rajok, ktorým je venovaná celá jedna časť parku, nevidíte nikde v Európe. Veľmi dobrým dojmom pôsobia voliéry, v ktorých vtáci žijú. Pôsobia ako malé džungle – niekedy až na škodu, pretože niekedy bolo problémom nájsť v nich vtáka a pokochať sa pohľadom na vzácny druh.

 

IMG_8630 (800x533)

rajka pestrá (diphyllodes magnificus)

IMG_8698 (800x533)

rajka hodvábna (paradisaea minor)

 

 

 

 

 

 

IMG_8659 (800x533)

Leucopsar rothschildi – domáci vták Bali Starling

IMG_8654 (800x533)

Leucopsar rothschildi – domáci vták Bali Starling

 

 

 

 

 

Domáci vták žijúci priamo na Bali, ktorému hrozí vyhynutie. V roku 1990 bolo vo voľnej prírode len asi 19 kusov. Našťastie sa ich u chovateľov alebo zoo záhradách darí dobre odchovávať. V národnom parku Bali Barat ich pred pytliakmi chránia ozbrojenci… zákony asi nestačia.

 

IMG_8566 (800x533)

Ramphatos Swainsonii

IMG_8598 (800x693)

Buceros bicornis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V záhrade je možné vidieť aj rôzne sovy, bea alebo aj netopiere. Beo je veľmi inteligentný vták, dokáže dobre imitovať zvuky, rozprávať.

IMG_8644 (800x533)

sova

 

IMG_8686 (800x533)

Beo

IMG_8601 (800x533)

netopiere

 

 

 

 

 

 

 

Aj v tejto záhrade nechýbala obrovská voliéra pre priamy vstup návštevníkov. Lietali okolo nás rôzne druhy vtákov, ktoré sme mohli i priamo kŕmiť. Ošetrovateľ nám dal do ruky napr. aj živé červy a mohli sme nimi kŕmiť hmyzožravé vtáky. Zábavné bolo pozorovať ich ako si vedia do vzduchu vyhodené červy v letku šikovne chytiť.IMG_8614 (800x533) IMG_8618 (800x548)No a veselé lorie je už klasika. Za sladkým ovocím alebo nektárom idú návštevníkom priamo na ruky.

 

 

 

 

 

 

Veľkou zaujímavosťou a zážitkom bolo držať na rukách obrovské krotké zoborožce. Sú veľmi veľké a ťažké, zobák majú obrovský, ale netreba sa báť , veľký stisk v ňom nemajú. Zoborožce vedia skôr ublížiť úderom zobáka. Tieto boli voľne pustené, dokonca nemali ani podstrihnuté letky. Predvádzali s nimi i voľný let – to bola nádhera vidieť takéto obrovské vtáky voľne lietať. Mali ste pocit, že robia krídlami priam prievan…

IMG_8671 (800x533)IMG_8672 (800x533)IMG_8669 (800x533)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rozptýlenie a ďalšiu zábavu je pripravených niekoľko programov, kde sa môžu návštevníci pokochať pohľadom na voľne lietajúce ary, kakady alebo zoborožce, či husy alebo inú hydinu. Dravce mali tiež cvičené, ľudia ich mohli kŕmiť alebo priamo v letku chytali hodenú potravu. Pohľad na voľne lietajúce veľké vtáky na oblohe je fascinujúci. Škoda, že u nás takého nádhery nežijú.

IMG_8682 (800x533)IMG_8762 (800x533)IMG_8774 (800x533)

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou vtáčieho parku je aj malá časť venovaná plazom, krokodílom, hadom a podobným pozemským tvorom.IMG_8738 (800x533)IMG_8735 (800x533)IMG_8730 (800x533)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový dojem z Bali Bird Park je veľmi dobrý. Človek milujúci vtákov a krásne prostredie tam vie stráviť veľa hodín.

3/2015

Senegalec so zlomenými nožičkami

Život prinesie všeličo, dobré i zlé. Otázka je ako sa s tým vyrovnáme alebo čo s tým urobíme. My sme sa tentokrát nedali a prírode sme ukázali, že ju vieme preľstiť. Podarilo sa nám takto zachrániť jedno senegalské mláďatko.

Na jeseň pribudol do nášho chovu nový chovný pár senegalcov. Hneď po umiestnení u nás urobil znášku a aj krásne vysedel 3 vajíčka. Oplodnené boli len 2 a tie sa aj vyliahli. Rodičia krásne kŕmili a starali sa o mláďatá. Zlé na tom všetkom je len to, že obidvaja rodičia sú neskutočne plachí, tak ako bývajú všetky odchytové vtáky. Pravdepodobne aj tento pár je z odchytu, pretože už pri každom malom šramote v miestnosti obidvaja veľkou rýchlosťou skáču do chovnej búdky. Ako ich skok v búdke skončí ťažko povedať, ale tentokrát si to odnieslo jedno mláďa. Pri kontrolách, či sú mláďatá nakŕmené sa nedalo vidieť, či sú v poriadku aj po telesnej stránke. Až keď sme obidve maličké z búdky vybrali kvôli okrúžkovaniu a ručnému dokŕmeniu, zistili sme, že jedno mláďatko sa veľmi zle drží na nôžkach a padá na bruško. Obidve nožičky malo zlomené a za tú dobu, čo bolo v búdke už asi aj zle zrastené. Malo však krásne očičká a utratiť ho bolo nad naše sily. Dali sme mu šancu na prežitie. Ak bude vedieť ustáť na bidle, tak nie je nikde napísané, že nôžky musia byť rovné.

Zo začiatku bolo dosť ťažké pozerať sa na maličkého, pretože asi uhýbal bolesti a nožičky dosť divne vykrúcal a ťahal za sebou. Jeho budúcnosť nevyzerala ružovo. Prírodu sme však aj tak okabátili a vymysleli sme ako maličkému pomôžeme. Drevená vidlička ako malé bidlo a leukoplast všetkému pomohli. Nožičky sme otočili správnym smerom a prilepili leukoplastom o provizórne bidlo. Senegalčíka sme podopreli mäkkým vankúšikom pod bruškom a takto musel ostať niekoľko dní. Každý deň sme mu nôžky na chvíľu odlepili, aby si oddýchol a pohýbal nimi, ale potom sa lepilo znovu. Po asi dvoch týždňoch si nožičky na správnu polohu navykli a ostali mu už správne otočené. Ďalšia obava nastala, či bude mať v prstoch dostatočnú silu na stisk, či bude mať silu udržať sa na bidle. Naše obavy boli zbytočné, pretože dnes už krásne stojí na bidle aj vysoko nad zemou a skúša svoje prvé lety. Nie je to síce fešák ako má byť, nôžky sú krivé statočne, ale krása nie je všetko. Snáď bude o to milší a urobí niekomu o to väčšiu radosť.

20141230_073448 (640x571)20141230_133113 (2) (640x421)

Detail na jednu zlomenú nožičku: 20141230_073448 (2) (708x680)

 

 

 

 

 

 

Aby sa nám takáto vec už nestala, rodičom sme vymenili búdku za ležatú. Hoci odborné knihy uvádzajú presné rozmery a tvar búdky pre senegalce, my sme nútení búdku prispôsobiť ich povahe a zabezpečiť, aby sa nám takáto nehoda už ďalší krát nezopakovala. Ležatá búdka s otvorom na jednej strane zabráni pri každom rýchlom skoku do nej, aby rozbili vajíčka alebo ublížili mláďatám.