Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Prevádzkovateľom internetového obchodu papagaj-shop a spracovateľom osobných údajov je :

Adriana Nagyová - papagaj-shop, so sídlom Líščie údolie 146, 841 04 Bratislava, zapísané v živnostenskom registri     č. 110-158232 pod číslom : OŽP-A/2006/04120-2/CR1.

ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1Osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a to tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 2. Osobné údaje získavame len na konkrétne určený účel a tým je vybavenie a spracovanie objednávky a zaslanie tovaru objednaného zákazníkom. Spracovanie údajov je zákonné, nakoľko podľa § 13 je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Ako prevádzkovateľ od kupujúceho získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresu, adresu na doručenie, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú spracovávané za účelom korektného vybavenia objednávky.  V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovávaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúry, vystavenia dodacieho listu, zabezpečenia dopravy a účtovania v účtovníctve. 

3. Spracovávané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracovávajú.

4. Spracovávané osobné údaje by mali byť správne a podľa potreby aktualizované. Z toho dôvodu vám umožňujeme vaše osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo vymazať. 

5. Osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje spracovávame. Osobné údaje uchovávame dlhšie výlučne na účel archivácie.

6. Osobné údaje spracovávame na základe technických a bezpečnostných opatrení, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

7. Ako prevádzkovateľ sme zodpovední za dodržiavanie základných zásad spracovávania osobných údajov a sme povinní dodržiavanie zásad spracovávania osobných údajov na požiadanie preukázať úradu.

8. Prevádzkovateľ internetového obchodu papagaj-shop poveril Sprostredkovateľskou zmluvou spoločnosť Slovenská pošta, kuriérsku spoločnosť Slovak Parcel Service a kuriérsku spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. doručovaním balíkov na adresu zákazníka podľa objednávky. Doručovacie spoločnosti sa na základe Sprostredkovateľských zmlúv zaväzujú nakladať s osobnými údajmi v súlade s nariadeniami GDPR.

Splnili sme si povinnosť a sme registrovaní na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201308920 (podľa § 36 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.papagaj-shop.sk neručí za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom.

 

 

 

 

späť
Vaša IP adresa je: 3.228.21.186
Copyright © 2019 papagaj-shop. Powered by Zen Cart Translated by PeterB | Hosting by Zserver